vara.jpg
 
bannercreator-nu3.gif
bannercreator-nu.gif
bannercreator-nu2.gif
bannercreator-nu7.gif
bannercreator-nu6.gif

BANNER_2.gif

Discount Hotels

Asigurari medicale de calatorie

Asigurari

Asigurarea medicala privata pentru calatorii in strainatate nu pot fi inlocuita de Cardul European de Sanatate (CES). CES este valabil doar in Comunitatea Europeana si Elvetia si poate fi folosit doar daca posesorul sau se adreseaza unui furnizor de servicii medicale acoperit de sistemul de asigurari sociale potrivit legii din statul gazda. O asigurare medicala acopera inclusiv cheltuielile medicale realizate in sistemul privat si poate fi valabila in oricare stat al lumii. Asigurarea medicala poate fi incheiata in orice moment de la semnarea contractului turistic pana la data inceperii calatoriei si este valabila pe perioada inscrisa in asigurare.

Asigurarea storno (a riscului de anulare a calatoriei) este facultativa, dar este recomandata de agentie. Prin incheierea acesteia, beneficiarul isi poate recupera suma achitata pentru serviciile turistice achitate agentiei in cazul in care este nevoit sa anuleze calatoria si motivele anularii se incadreaza in cele prevazute de asigurare.  Asigurarea storno se poate incheia numai odata cu semnarea contractului turistic si este valabila incepand cu ora 24:00 a datei la care a fost incheiata, pana la data si ora de inceput a calatoriei, conform contractului.

Pentru a primi eventualele despagubiri solicitate, pentru ambele tipuri de asigurari, turistul va trebui sa prezinte acte doveditoare (detaliate in conditiile de asigurare specifice fiecarui tip de asigurare si comunicate de catre agentul de turism la momentul incheierii unei asigurari)

Ambele tipuri de asigurare se pot incheia in agentie, odata cu semnarea contractului turistic.

 

ASIGURARE (STORNO)

Asigurarea Storno

 1.   DEFINIŢII
1.1. Agenţia de turism - unitatea specializată care oferă şi vinde pachete de servicii turistice sau componente ale acestora.

1.2. Contractul de călătorie (contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice) - acordul de voinţă dintre asigurat şi turist, care are ca obiect cumpărarea unui pachet de servicii turistice de către turist şi eliberarea documentelor de plată şi a documentelor de călătorie de către asigurat.

1.3. Evenimentul asigurat – imposibilitatea obiectivă a Asiguratului de a beneficia de serviciile incluse în pachetul turistic achiziţionat, cu consecinţa înregistrării de către acesta a unor pierderi financiare rezultate din plata unor penalităţi, conform clauzelor contractului de călătorie încheiat cu agenţia de turism.

 1.4. Pachetul de servicii turistice - combinaţia prestabilită a cel puţin două dintre următoarele trei grupe de servicii, cu condiţia ca durata neîntreruptă a acestora să depăşească 24 de ore sau să cuprindă o înnoptare, şi anume transport, cazare şi alte servicii, fără legătură cu transportul sau cazarea sau care nu sunt accesorii ale acestora şi care reprezintă o parte semnificativă a pachetului de servicii turistice, cum ar fi alimentaţie, tratament balnear, agrement şi altele asemenea.

1.5. Turistul asigurat - orice persoană care cumpără sau care se angajează să cumpere pachetul de servicii turistice - contractant principal - sau orice altă persoană în numele căreia contractantul principal se angajează să cumpere pachetul de servicii turistice - alţi beneficiari - sau orice persoană în favoarea căreia contractantul principal sau alţi beneficiari cedează pachetul de servicii turistice – cesionarul.

1.6. Beneficiarul asigurării – persoană fizică sau juridică care are dreptul să încaseze despăgubirea sau suma asigurată fără însă ca aceasta să fie parte la contractul de asigurare.

2. OBIECTUL ASIGURĂRII
2.1. În baza prezentelor condiţii, Societatea de asigurare-reasigurare ASTRA S.A. acceptă ca, în schimbul primelor de asigurare, să acopere pierderile financiare ale Asiguratului rezultate din plata penalităţilor datorate Agenţiei de turism ca urmare a neefectuării călătoriei contractate, exclusiv din următoarele motive, independente de voinţa sa, cu condiţia ca acestea să fi survenit ulterior încheierii contractului de călătorie: a) decesul Asiguratului b) decesul soţului/soţiei Asiguratului şi/sau a rudelor de gradul I sau II dacă acesta s-a înregistrat cu maxim 7 zile înainte de data plecării. c) accident/boală gravă a Asiguratului sau a soţului/soţiei Asiguratului sau a rudelor de gradul I sau II, dacă există recomandarea scrisă a unei instituţii medicale autorizate de Ministerul Sănătăţii de a nu părăsi domiciliul sau unitatea sanitară. d) distrugerea totală sau parţială a domiciliului Asiguratului cauzată de incendiu, furt, explozie inundaţie sau alte calamităţi naturale dacă aceasta a avut loc cu maxim 30 zile înainte de data plecării stabilită în contractul de călătorie.

3. RISCUL ASIGURAT
Se referă la pierderile financiare pe care Asiguratul le-ar putea suferi pe perioada de valabilitate a poliţei, ca urmare a reţinerii de către Agenţia de turism, cu titlu de penalitate,totale sau parţiale, în cazul neexecutării contractului de călătorie de către acesta din motive independente de voinţa sa.

4. EXCLUDERI
a) riscurile generate de forţa majoră invocată de părţi în contractele încheiate de Asigurat cu Agenţia de turism; b) eventualele pierderi datorate nerealizării pachetului turistic din cauza prestatorilor de servicii turistice; c) evenimente legate de războaie de orice fel, invazie, alte conflicte armate, cu sau fără declaraţie de război, război civil; d) contractele de călătorie pentru care nu s-au achitat primele de asigurare e) tulburare internă, revoluţie, secesiune, răscoală populară, agitaţie, rebeliune, revoltă, puci, lovitură de stat, răzvrătire, grevă patronală, terorism; f) efecte ale energiei nucleare; g) penalităţile datorate de Agenţia de turism Asiguratului pentru întârzierile la plata contravalorii pachetului turistic; h) incapacitatea de plată sau falimentul (declarat conform legii) băncii de operare a Asiguratului; i) orice pierderi generate de litigii existente între Asigurat şi Agenţia de turism; j) pierderile rezultate din nerecuperarea sumelor de către turiştii pentru care nu s-au plătit primele de asigurare. k) frauda, reaua intentie, reaua credinta (prezentarea de acte si documente false la dosarul de daună) a Asiguratului.

5. PERIOADA DE ASIGURARE
5.1. Contractul de asigurare se încheie pentru perioada cuprinsă între data achitării contravalorii pachetului de servicii turistice şi data plecării stabilită în contractul de călătorie

6. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE ASIGURARE
Asigurarea se încheie pentru fiecare contract de călătorie pe care Asiguratul îl încheie cu Agenţia de turism (pentru cazul în care contractul de călătorie se încheie pentru un grup turistic se va anexa la poliţă o listă cu componenţa grupului, conform anexei 1).

7. RĂSPUNDEREA ASIGURĂTORULUI

7.1. Răspunderea Asigurătorului începe la data intrării în vigoare a poliţei cu condiţia achitării primei de asigurare şi încetează: a) la data executării contractului de călătorie; b) în momentul rambursării integrale a contravalorii pachetului turistic de către Agenţia de turism Asiguratului; c) în momentul acordării de către Asigurator a despăgubirii cuvenite în limita sumei asigurate; d) în momentul rezilierii contractului de călătorie de către Agenţia de turism sau turist din alte cauze decât cele asigurate; e) în cazul neplăţii primelor de asigurare datorate.

8. SUMA ASIGURATĂ
Suma asigurată reprezintă contravaloarea pachetului turistic inclusiv TVA, achitat de Asigurat (conform contractului de călătorie).

9. PRIMA DE ASIGURARE
9.1. Prima de asigurare se calculează prin înmulţirea sumei asigurate cu cota de primă pentru riscul de pierderi financiare pe care Asiguratul le-ar putea suferi pe perioada de valabilitate a poliţei, ca urmare a nerestituirii de către Agenţia de turism a contravalorii pachetului de servicii turistice achitate, în cazul neexecutării contractului de călătorie de către acesta din motive independente de voinţa sa. 9.2. Prima de asigurare se achită, anticipat şi integral, fiind datorată pentru întreaga perioadă a fiecărui contract de călătorie.

10. OBLIGAŢIILE ASIGURATULUI
10.1. Asiguratul se obligă :
a) să achite primele de asigurare conform prevederilor din prezentele condiţii; b
b) să înştiinţeze Asigurătorul imediat ce obţine informaţii cu privire la imposibilitatea executării pachetului turistic;
c) să comunice în maxim 48 de ore, orice modificare a datelor de identificare (schimbarea numelui/denumirii, a adresei, etc.);
10.2. În caz de daună:
a. să înştiinţeze Asigurătorul în termenul prevăzut în prezentele condiţii, despre producerea riscului asigurat;
b. să depună în copie contractul de călătorie, originalul poliţei de asigurare, dovada efectuării plăţii şi documentele justificative referitoare la cauzele care au condus la neexecutarea contractului de călătorie (certificat de deces, certificat medical, actul constator al poliţei, etc.); c. să remită Asigurătorului orice sume recuperate de la Agenţia de turism după încasarea despăgubirii;

11. OBLIGAŢIILE ASIGURĂTORULUI
Asigurătorul are următoarele obligaţii:
a) să verifice modul de calcul a primelor de asigurare precum şi modul de completare a certificatelor de asigurare;
b) să primească de la Asigurat, în scris, notificările de daună şi documentaţia referitoare la producerea evenimentului asigurat;
c) să acorde despăgubiri în cazul producerii evenimentului asigurat pentru care primele de asigurare au fost achitate;
d) după începerea răspunderii, să achite în contul Asiguratului despăgubirea cuvenită în termen de 10 zile lucrătoare de la data completării dosarului de daună cu toate datele şi documentele solicitate.

12. PLATA DESPĂGUBIRILOR
12.1. În cazul producerii riscului asigurat, constatarea şi evaluarea pagubelor se face de către Asigurător sau prin experţi neutri, agreaţi de ambele părţi.
12.2. În caz de daună, Asiguratul va fi despăgubit în termen de 20 zile de la data depunerii tuturor documente necesare constituirii dosarului de daună, cu suma reprezentând penalităţile datorate Agenţiei de turism ca urmare a neefectuării călătoriei contractate şi achitate de către acesta.
12.3. Cuantumul despăgubirii este egal cu valoarea achitată de Asigurat cu titlu de penalitate conform contractului de călătorie încheiat, din care se scade, după caz, următoarele: a) diferenţa dintre suma avizată şi suma asigurată; b) sumele recuperate prin revalorificarea pachetului de servicii turistice.
12.4 În caz de tentativă de fraudă prin prezentarea de acte şi documente false în scopul de a obţine despăgubiri necuvenite, asigurătorul este în drept să sesizeze organele competente şi să amîne plata despăgubirilor până în momentul soluţionării cazului de către acestea.
12.5 Valoarea despăgubirilor nu poate depăşi sumele asigurate prevăzute în contractul de asigurare.
12.6 Despăgubirile se plătesc în moneda în care s-a plătit prima de asigurare.

13. DISPOZIŢII FINALE
13.1. În cazul nerespectării de către Asigurat a obligaţiilor prevăzute la art.11, Asigurătorul are dreptul să refuze plata despăgubirilor, dacă din acest motiv nu a putut determina cauza şi mărimea pagubei.
13.2. Dacă se constată că Asiguratul a transmis date eronate sau incomplete, date ce au fost luate în considerare la încheierea contractului de asigurare, ori dacă acestea s-au modificat ulterior şi Asiguratul nu le-a comunicat Asigurătorului, iar între timp s-au produs daune, Asigurătorul este scutit de plata despăgubirilor. În cazul în care nu s-au produs daune, se procedează astfel: a) dacă aceasta comportă reducerea primei calculate şi plătite, reducerea acesteia se calculează cu efect de la data comunicării primite de la Asigurat, respectiv data constatării situaţiei reale; b) dacă aceasta comportă majorarea primei calculate şi plătite, suma asigurată se consideră redusă de drept de la data începerii asigurării, respectiv data de la care a intervenit modificarea, corespunzător raportului dintre prima calculată şi plătită şi prima care, cunoscându-se exact împrejurările, ar fi fost cuvenită; c) majorarea sumei asigurate, pentru perioada rămasă până la expirarea asigurării se poate face, la cererea Asiguratului, prin plata diferenţei de primă; d) dacă datele eronate sau modificările apărute exclud menţinerea asigurării, potrivit condiţiilor de asigurare, contractul de asigurare se reziliază începând cu data la care a intervenit modificarea, iar primele plătite, pentru perioada ulterioară rezilierii, se restituie.
13.3. În cazul în care Asiguratul dă dovadă de rea credinţă în formularea cererii de asigurare sau de despăgubire, ori se constată intenţie sau neglijenţă a Asiguratului sau a reprezentanţilor săi în producerea daunei, confirmate prin acte eliberate de autorităţile competente, respectiv existenţa de acte şi documente false în dosarele de daună Asigurătorul este absolvit de plata despăgubirii şi are dreptul să denunţe contractul de asigurare, prin notificare scrisă.
13.4. Orice pretenţie la plata unor despăgubiri care decurg din contractul de asigurare se prescriu în doi ani de la data producerii evenimentului care naşte obligaţia de plată din partea Asigurătorului (conform art.3 alin.2 din Decretul nr.167/1958 privitor la prescripţia extinctivă).
13.5. Respectarea riguroasă şi îndeplinirea condiţiilor prevăzute în contract de asigurare, în măsura în care se referă la obligaţiile care îi revin Asiguratului, vor fi o condiţie ce precede orice răspundere care revine Asigurătorului.
13.6. În cazul virării cu întîrziere de către oricare din părţi a sumelor datorate, partea aflată în culpă va plăti penalităţi aplicate la suma datorată.
13.7. Orice pretenţie a Asiguratului faţă de Asigurator referitor la acordarea unei despăgubiri, se stinge odată cu plata despăgubirii respective.
13.8 Dacă la data producerii daunei exista şi alte contracte de asigurare incheiate de Asigurat cu alţi asiguratori care acoperă aceleaşi riscuri, Asiguratorul plăteşte în baza prezentului contract de asigurare diferenţa dintre valoarea totală a daunei şi valoarea daunei acoperite prin celelalte contracte de asigurare.
13.9. Oricare dintre părţi poate denunţa prezentul contract cu un preaviz scris de 30 de zile calendaristice. 13.10 Anexele vor fi considerate ca incluse şi făcând parte din prezentele condiţii;

     
Copyright 2007 Radian Comtur -

PROTECTIA CONSUMATORILOR - A.N.P.C.